| Αποσύνδεση | Σύνδεση | Επικοινωνία |

Το καλάθι μου 0 Item (s)
Εναλλαγή Πλοήγησης

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 12ΧΡΟΝΙΑ HOUSE OF WINE1. Η εταιρεία House of Wine ΑΕΕμε Α.Φ.Μ. 997671408 περαιτέρω «διοργανωτής», διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής «Ο Διαγωνισμός») σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι »).
2. Ο διαγωνισμός δεν παρέχεται από κοινού με κανένα μέσο (Instagram/Facebook) και δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή οργανώνεται κατ' οποιονδήποτε τρόπο από αυτά. Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες δεν είναι τα μέσα, αλλά ο Διοργανωτής. Οι διαθέσιμες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενέργεια. Για το περιεχόμενο της ενέργειας ευθύνεται αποκλειστικά ο διοργανωτής. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου, της διαδικασίας διεξαγωγής και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.
3. Δικαίωμα καιτρόπος συμμετοχής
3.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τουςκαι είναι πλήρως δικαιοπρακτικά ικανοί. Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του Διαγωνισμού.
3.2. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του διοργανωτή, καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών.
3.3. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στον «διοργανωτή»για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτόν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες.
3.4. Ρητά αναγνωρίζεται ότι ο διοργανωτής δικαιούται να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα προβεί σε αρνητική αναφορά στον Διαγωνισμό μέσω λογαριασμού του σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
3.5. Η συμμετοχή ωστόσο στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων.
4. Διάρκειατου Διαγωνισμού
4.1. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 13/9 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») και ώρα 08:00, έως και την Τρίτη 21/09 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού») και ώρα 23:59.
4.2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω οριζόμενα ως την πιο πάνω ημέρα και ώρα ή στη τυχόν νέα ημερομηνία λήξης, όπως αυτή θα έχει ορισθεί μετά από τροποποίηση.
4.3. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την ανέλεγκτη κρίση του, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού κατόπιν σχετικής ανακοίνωσής του. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της.
4.4. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του παρόντος Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη πάροδο της λήξης του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν πλέον το διοργανωτή ή/και οποιονδήποτε τρίτο.
5. ΤρόποςΣυμμετοχήςστονΔιαγωνισμό
5.1. Ο χρήστης για να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό στο Instagram πρέπει να επισκεφθεί τον λογαριασμό του House of Wine στο Instagram https://www.instagram.com/houseofwinegr/ και να τον ακολουθήσει, και στο post του διαγωνισμού να κάνει like και να αφήσει σχόλιο στη σχετική με τον διαγωνισμό ανάρτηση
5.3. Κάθε χρήστης μπορεί να συμμετάσχειμε όσες συμμετοχές επιθυμεί, κάνοντας περισσότερα από ένα σχόλια.
5.4.Ο διοργανωτής και ο διαχειριστής θα ελέγχουν τις συμμετοχές και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό όσες κατά την κρίση τους συμμετοχές περιλαμβάνουν σχόλια που δεν σχετίζονται με τον Διαγωνισμό ή θεωρούνται άσεμνες ή προσβλητικές.
6. Εγκυρότητα συμμετοχής
6.1. Για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους συμμετοχής, (β) δεν αποτελεί, κατά την ανέλεγκτη κρίση του διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα του διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού. 7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού–Δώρα
7.1. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, όλες οι έγκυρες, σύμφωνα με τα παραπάνω, δηλώσεις συμμετοχής, θα συγκεντρώνονται σε ηλεκτρονικό αρχείο.
7.2. Ο νικητής του διαγωνισμού θα προκύψει μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Η ανάδειξη του νικητή θα γίνει με τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος (εφαρμογής) https://app-sorteos.com/en, το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή μεταξύ όσων έχουν εγκύρως συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει στις 22 Σεπτεμβρίου 2021. και θα βιντεοσκοπηθεί, μεταξύ των, κατά τα ως άνω, εγκύρως συμμετεχόντων, και θα αναδείξει τους νικητές των δώρων.
7.3. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή.
7.4. Οι Νικητές του Διαγωνισμού θα ενημερωθούν με απάντηση στο σχόλιο που θα έχουν κάνει στην ανάρτηση του διαγωνισμού στο Instagram. Οι Νικητές θα πρέπει να απαντήσουν με μήνυμα στο inbox του Διοργανωτή δίνονταςτα στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση), εντός 10 ημερών ώστε να γίνει η ενημέρωση σχετικά με την αποστολή/παραλαβή του δώρου.
7.5. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επικοινωνία με νικητή για οποιονδήποτε λόγο (αδιαφορία, απουσία του νικητή κτλ) εντός δέκα ημερών, ο νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής, ο οποίος θα κληθεί να αποδεχθεί ρητώς το έπαθλο εντός πέντε ημερών. Πέραν της προθεσμίας αυτής, ο κάθε νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα μείνει αδιάθετο. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους επιλαχόντες εντός των πιο πάνω αναλυτικά προσδιοριζόμενων χρονικών διαστημάτων, ο διοργανωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση να διαθέσει το δώρο και δύναται να διαθέσει αυτό κατά την ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια.
7.6. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί μέσα από τους λογαριασμούς του Διοργανωτή στο Instagramγια να παραλάβει το δώρο του με αποστολή στα στοιχεία που θα δηλώσει.Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσειαπό τον Νικητή την αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου) με σκοπό την ταυτοποίηση του, ώστε να είναι δυνατή η παραλαβή του δώρου. Σε περίπτωση που ο εμφανισθείς ως νικητής του Διαγωνισμού αρνείται να δεχθεί την επαλήθευση των στοιχείων του, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου.
7.7. Η αποστολή των δώρων είναι δυνατή σε περιοχές μόνο εντός Ελλάδος. Σε περίπτωση που η δηλωθείσα διεύθυνση αποστολής είναι εκτός Ελλάδος, ο Νικητής θα καλείται να επιλέξει εντός 2 ημερών νέα διεύθυνση αποστολής εντός Ελλάδος. Σε περίπτωση αποτυχίας γνωστοποίησης διεύθυνσης εντός Ελλάδας, ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής, ο οποίος θα κληθεί να αποδεχθεί ρητώς το έπαθλο εντός τριών εργάσιμων ημερών, υπό τους όρους του άρθρου 7.5.
7.8. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση πέραν των ρητώς αναφερόμενων στους παρόντες Όρους έναντι των συμμετεχόντων και έναντι του Νικητή.
8. Ευθύνη
8.1. Ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικές με το δώρο. Επίσης, ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου του.
8.2. Ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, και δη ο Νικητής, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των δώρων.
8.3. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα του όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του διοργανωτή για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια.
8.4. Ο διοργανωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου του, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
8.5. Κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.
8.6. Ο διοργανωτής δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών της εφαρμογής ή και άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει η εφαρμογή μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στου αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο διοργανωτήςκαι/ή ο διαχειριστής υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους ο ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.
8.7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του ιστότοπου ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και ο διοργανωτής και θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, ο διοργανωτής θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρίσει, παραβιάσει ή καταστρατηγήσει οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, ο διοργανωτής θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).
8.8. Οι συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι ο διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα της προσφοράς της ενέργειας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές (από τη χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές από και κατά την πραγματοποίησή της (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).
9. Προσωπικά Δεδομένα
9.1. Η διαχείριση και προστασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμούδιέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, ιδίως του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ (GDPR)και τις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού δικαίου.
9.2. Ο διοργανωτήςκαι/ή ο διαχειριστής δεν συλλέγει ούτε και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων. Η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του λογαριασμού τους στο Instagram.
9.3. Μετά την ανάδειξη των Νικητών καθίσταται απαραίτητη η ταυτοποίησή τους και ως εκ τούτου η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον Διοργανωτή. Προς τούτο, οι Νικητές και οι επιλαχόντες του Διαγωνισμού αναγνωρίζουν και παρέχουν τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεση τους για τη συλλογή και διατήρηση των εξής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός κινητού και/ή σταθερού τηλεφώνου.
9.4. Ο διοργανωτής ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προβαίνουν στη συλλογή των πιο πάνω δεδομένων για τέσσερις (4) σκοπούς, και συγκεκριμένα (α) για την επικοινωνία με τους νικητές/επιλαχόντες για την αποστολή του δώρου, (β) για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της και (γ) για λόγους διασφάλισής σε περίπτωση νομικών σε βάρος τους ενεργειών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έρευνες από τις Αρχές, επιβολή προστίμων, αγωγές αποζημίωσης ή παράλειψης) (δ) για λόγους ενημερωτικού και διαφημιστικού χαρακτήρα.
9.5. Προς εξυπηρέτηση των πιο πάνω σκοπών,και ιδίως για λόγους διασφάλισής σε περίπτωση νομικών σε βάρος τους ενεργειών,ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για διάστημα ως και πέντε ετών από τη λήξη του Διαγωνισμού. Πρόσβαση στα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα θα έχουν μόνο οι υπάλληλοι του Διοργανωτή, που είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος διαγωνισμού. Άλλοι, τρίτοι, αποδέκτες των δεδομένων αυτών, δεν υπάρχουν και τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται εκτός Ε.Ε.
9.6. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: (i) πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, (ii) διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων, (iii) διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, (iv) περιορισμό, αντίταξη/εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, (v) φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων, (vi) ανάκληση της συγκατάθεσής τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, δύνανται να υποβάλουν γραπτό αίτημα στον Διοργανωτή. Περαιτέρω δύνανται να υποβάλλουν καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
10. ΕμπορικάΣήματα–ΠνευματικήΙδιοκτησία
10.1. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά τουδιοργανωτή.
11.ΕφαρμοστέοΔίκαιο–Δωσιδικία
11.1. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Αθήνας.
12.Αποδοχή των όρων
12.1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων του από τους συμμετέχοντες σε αυτόν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι της Διοργανώτριας εταιρείας.